Onderweg .... maar waarheen?

Onderweg .... maar waarheen?

In onze gemeenschap besteden we veel aandacht aan de wereld om ons heen en dat ontlokte iemand die bij ons te gast was de opmerking dat wij eigenlijk een culturele club zijn met een christelijk randje. Het bracht bij mij de vraag naar boven of je onze gemeenschap zo kunt typeren en ik kwam tot de conclusie dat dit niet zo is. Zeker, we hebben veel aandacht voor cultuur, kunst en wetenschap en we zijn ons ervan bewust dat we als religieuze mensen schatplichtig zijn aan het christendom waar de wortels van de vrijzinnigheid liggen, maar dat is niet het hele verhaal.

Want net als alle geestelijke en maatschappelijke stromingen heeft ook onze vrijzinnigheid een ontwikkeling doorgemaakt. En die ontwikkeling kun je als volgt samenvatten.

De vrijzinnigheid van het eerste uur was vooral een reactie op de versteende en sleetse vormen die dominant waren in de zondagse diensten van de christelijke kerken. Zij, de vrijzinnigen, wilden naar een religie waarin ieders persoonlijke beleving van het mysterie van ons bestaan tot zijn recht zou komen en dat bracht met zich mee dat leerstelligheden en dogma’s naar de prullenmand werden verwezen. De zondagse diensten werden in ere gehouden, maar de inhoud en de vorm van die diensten verschilden in menig opzicht van de klassieke diensten. De bijbel werd niet meer gelezen als Gods Woord, maar als een mensenboek waarin de ervaringen van mensen met hun goden en hun medemensen waren opgetekend. Jezus verloor zijn rol als Zoon van God, maar bleef inspireren als een bijzonder mens met bijzondere gaven. Door hem als voorbeeld te nemen verplaatste het perspectief van geloven zich naar de gerichtheid op humaniteit. Oog voor de medemens en zijn noden, aandacht voor de ontwikkelingen in de samenleving die een humane wereld bevorderen of juist in de weg staan.

Wij zijn dus geen culturele club met een christelijk randje, maar een gezelschap van mensen die bewust en betrokken in het leven willen staan en van daaruit voor elkaar van betekenis willen zijn.

Vanuit die bewuste en betrokken houding zijn de zes jaarlijkse Walkartontmoetingen ontstaan. In deze ontmoetingen maken we kennis met sprekers van buitenaf en met uitingen van de wereldse cultuur om ons heen.

Het voor dit seizoen gekozen thema is 'Onderweg ..... maar waarheen?' En dit thema is niet uit de lucht komen vallen, want wie om zich heen kijkt ziet veel beweging, maar weinig richting. En vooral ook veel problemen die al jarenlang spelen en vooralsnog niet dichterbij een oplossing lijken te komen, alle beweging die er is ten spijt. Een breed gedeelde visie over de toekomst van onze samenleving ontbreekt en mede daardoor is er een gebrek aan duidelijkheid over de koers die naar die toekomst moet worden uitgezet.

Het programma van dit jaar wil een afspiegeling zijn van de vragen waarmee wij worstelen en u zult bij lezing van dit boekje bemerken dat die vragen op allerlei terreinen spelen. Naast onze Walkartontmoetingen zijn er natuurlijk ook weer de cursussen, de filosofiekring, de gespreksgroep over levensvragen en de muziekmiddagen.

Mis het niet, er zit zeker iets voor u bij wat uw belangstelling of nieuwsgierigheid prikkelt.