Dr. Froukje D. Wirtz is organisatiepsycholoog en wijsgerig pedagoog, gespecialiseerd in persoonlijk leiderschap. Zij was stafdocent hoger onderwijs. Parallel hieraan was zij gedurende tien jaar parttime verbonden aan een Consulting Group. Juist de verbinding theorie en praktijk werkt(e) inspirerend. 
Recente publicatie (2024):       

Levenskunst voor gevorderden; een filosofische psychologie.

Onder andere als bibliocoach zet zij haar zoektocht voort naar wakker worden in en aan de nieuwe tijd en wat er daarin toe doet. Zij vertelt er graag over. Ook begeleidt zij lees- en filosofiekringen.

 

 

Opvoeding, vorming en onderwijs: onwijs gaaf!

Dr. Froukje Wirtz

Spreker   Dr. Froukje Wirtz
Datum    zondag 2 februari 2025
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Vrij. Collecte aan de uitgang (QR-code aanwezig).
  Kofiie of thee worden u aangeboden door de
  Walkartgemeenschap.

Rousseau revisited?

Jean Jacques Rousseau wordt wel de eerste pedagoog genoemd. Zoals alle pedagogen is hij opgehemeld en verguisd. Met filosofe Daan Roovers vind ik in haar boek Mensen maken enkele van Rousseaus ideeën ook nu (weer) actueel en behartenswaardig.  

Boeiend aan Rousseau (hij leefde van 1712-1778) is dat hij met één been in de zogenoemde Verlichting (klemtoon op ratio) staat en met het andere in de romantiek, waarbij het gevoel voorop staat. Romantisch is verdieping in zichzelf, ook sentimentele overgave aan het gevoel, liefde tot de natuur en een voorkeur voor de eenzaamheid.

In Rousseaus laatste, beroemd geworden, boek: Emile, of Over de opvoeding moet Emile de natuur leren kennen; de gouverneur hoort te zwijgen: “het schoon der natuur leeft in het hart; om het te zien moet men het voelen.”

Na een citaat van Rousseau: “Alles is goed zoals het uit handen van de Schepper komt, alles raakt verdorven in handen van de mens”, vervolgt Roovers haar boek Mensen maken met een eigentijdse beschouwing waarin zij ook haar eigen kinderen betrekt.

     

‘Iemand zijn’, een filosofische studie naar bildung (Joep Dohmen)

Een tijdje geleden las ik in een column van Caroline de Gruyter dat achter de huidige (studenten)protesten een culturelecrisis gaande is. Ja, ze heeft gelijk, dacht ik en wellicht heeft ze de magistrale filosofische studie Iemand zijn van Joep Dohmen gelezen. Ook in dit lijvige boek veel (terechte) bezorgdheid over de vele tegenkrachten die momenteel ons levenspad naar autonomie, naar iemand zijn bedreigen of versperren. 

Dohmen constateert een opvoedings- en onderwijscrisis, want er is geen duidelijk perspectief noch voldoende zelfvertrouwen in de richting van volwassenheid. In zekere zin staan onze cultuur en tijdgeest een houding van wederzijds respect in de weg, meent Dohmen. 

  

We moeten op zoek naar nieuw zelfvertrouwen en in het verlengde daarvan: zelfvervulling en relationele autonomie bewerkstelligen. 

De taak van de ouders dit pad te plaveien, te disciplineren en te stroomlijnen vergt van hen filosofische, gewetensvolle en sociale verantwoordelijkheid.

Daarvoor is bildung nodig, waarbij moet worden opgemerkt dat deze immense vormingsopgave in dit boek eerst en vooral opvoeders en onderwijsprofessionals geldt en in mindere mate hun kroost of studenten. Dohmen heeft als doelstelling: het ontwerpen van een eigentijdse vormingsleer. Zo’n eigentijdse vormingsleer ontwerpt hij in dit boek.

Een uitgangspunt is, dat je zonder vaardigheid of capaciteit tot zelfzorg niet tot wederzijdse zorg en erkenning kunt komen. Dit vereist disciplinering, gemotiveerdheid en impulsbeheersing. Bildung is ook bedoeld als de nieuwe cultuur en mores voor jongeren. We zullen nooit morele helden zijn; al blijft ‘t wel de bedoeling.

Dohmen biedt hier vijf vormingstaken van opvoeders en zes ‘bildungshulpmiddelen’.

     

Engagement en eigen leiderschap: Ruth Cohn en Themagecentreerde Interactie
Al lezend over bildung en cultuur in Joep Dohmens (tamelijk strenge, weinig geborgenheid resonerende) Iemand zijn,
kwam de bekende grondvraag van cultuurpedagoog Theodor Litt (1880-1962) bij mij boven: Führen oder Wachsen lassen?
Waarschijnlijk had deze associatie met de grondvraag te maken met een cruciale overstap in mijn loopbaan. Ik kwam met het vak organisatiepsychologie terecht in het Hoger Onderwijs en ging ook in het bedrijfsleven aan de slag met een betrekkelijk nieuwe beroepstak: adult education

In 1978 maakte ik de eerste -voor mij grensverleggende- training mee in themagecentreerde interactie (TGI) onder leiding van de grondlegger daarvan, de Duits-Zwitsers-Amerikaanse psychiater Ruth C. Cohn. Hier ging het niet over Führen oder Wachsen lassen, ik ervoer Führen und Wachsenlassen als een geheel. Dat is sturing geven aan het leiderschap over jezelf en tegelijkertijd de vragen, de thema’s, de relaties en de processen zich laten ontvouwen.

TGI werkt met drie axioma’s, twee postulaten en vier interactiefactoren.

   

Opvoeden in de 21ste eeuw: tien tips en één wijs steuntje in de rug

Met o.a. boeken van Henk Kranenborg, Maarten Huygen, Jeanne Meijs en wellicht enkele recente situaties als achtergrond geef ik u tien tips en één hopelijk onwijs gaaf steuntje in de rug.

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Ruben Bontenbal, piano.