Kees Buitendijk

Kees Buitendijk is directeur van Socires, een onafhankelijke denktank voor samenlevingsvraagstukken in Den Haag. Hij studeerde bedrijfskunde, bestuurskunde en filosofie en was docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Eerder werkte hij bij Socires aan programma’s over Ethiek in de Financiële sector, Rijnlandse economie, en Democratie in Cultuur en Samenleving. Kees stelde twee bundels samen: over ethiek, financiële sector en de reële economie (Finance and the Common Good, 2019, met Cor van Beuningen) en over de gevolgen van techniekontwikkelingen voor de vitaliteit van de samenleving (De Toekomst van Techniek in Beeld, 2024, met Ward Huetink).

 

Over Rijnlands denken en structuren van ontmoeting

Kees Buitendijk

Presentatie  Kees Buitendijk
Datum  Zondag 6 oktober 2024
Tijd  10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang

Vrij.

Collecte aan de uitgang (QR-code aanwezig).

Koffie en thee worden u tijdens een korte pauze aangeboden door de Walkartgemeenschap.

In een gezonde samenleving voelen mensen zich thuis, d.w.z. gehoord, erkend en gewaardeerd, opgenomen in een gemeenschap en een betekenisvol onderdeel van een geheel. Lang waren de Europese samenlevingen met hun systemen en instituties ingericht volgens dit principe. Er was ruimte voor, en er werd aanspraak gemaakt op de creatieve, coöperatieve en sociale vermogens van mensen onderling.

 

‘Het goede leven samen vormgeven’ is het ordeningsprincipe van de Rijnlandse denktraditie. Centraal in die typisch Noordwest-Europese wijze van denken over de inrichting van economie en samenleving is het motief van ontmoeting: mensen die samen aan de slag gaan, zichzelf en elkaar ontwikkelen, en gaandeweg zo ook de samenleving versterken. Dat was zichtbaar op alle niveaus: in het persoonlijk leven (in de buurt, wijk, dorp, stad), het bedrijfsleven (coöperaties, familiebedrijven, mkb, ondernemingsraden) en het maatschappelijk leven (politieke partijen, kerken, vrijwilligersverbanden, vakbonden). Zelfs de politieke besluitvorming was zo ingericht (medezeggenschap, tripartite overleg, de polder).

 

We moeten nu constateren dat in de afgelopen decennia het algemeen maatschappelijk verkeer in afnemende mate gelegenheid en motief is gaan bieden voor ontmoeting. Oorzaak én gevolg daarvan zijn digitalisering, juridisering, commercialisering, globalisering en bureaucratisering van de verschillende domeinen waarin ontmoeting van oudsher werd gecultiveerd. Dat is problematisch omdat mensen ontmoeting met anderen nodig hebben om hun creatieve, morele en sociale vermogens te ontwikkelen én omdat zij alleen in gesprek en ontmoeting een vitale samenleving mede in stand kunnen houden.

 

We staan nu voor de vraag: wat kunnen we doen? Hoe keren we het tij? Maatschappelijk, politiek en economisch maar ook in onze stad, buurt, gemeenschap en persoonlijk leven? Daarover gaat het op 6 oktober. Na een inleiding door Kees Buitendijk is er ruimte voor (vraag)gesprek en discussie.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lucie Spreij en Mies Jansen-Arends, sopranen en Gilbert den Broeder, piano.