Algemeen of Sociaal Jaarverslag Walkartgemeenschap Zeist, 2021-2022                     

 

Algemene beschrijving

In het verenigingsjaar 21/22 moest de gemeenschap evenals het voorgaande jaar weer een stevige dip doormaken; de corona maatregelen van de regering maakten het noodzakelijk om vanaf medio november alle bijeenkomsten te laten plaatsvinden onder het regime van afstand houden en het controleren van vaccinatie bewijzen. Na 15 december moesten zelfs de diensten, met name de kerstavondviering en de feestelijke bijeenkomst op kerstmorgen worden afgelast. Gelukkig werden er, zoals in het jaar daarvoor, opnames gemaakt van de elementen van de geplande kerstmorgen. Die werden samengevoegd en op onze website werden gezet om vervolgens goed bekeken te worden. Later zouden de kijkcijfers wat afnemen. Maar het internet heeft een onmiskenbare rol vervuld in het samenhouden van de gemeenschap, evenals het jaar daarvoor.

Toen eind februari de overheid de teugels weer lichtelijk vierde konden er onder beperkende voorwaarden weer diensten, ontmoetingen en lezingen plaatsvinden en kon er weer worden genoten van het gevarieerde programma, waarin opgenomen de lezingen van het Klassiek Verbond en de Walkartontmoeting onder de hoede van het Humanistisch Verbond. Zoals overal in den lande werden bijeenkomsten met veel aanwezigen aanvankelijk aarzelend bezocht maar bereikten ze na enige tijd weer de gebruikelijke aantallen bezoekers.

Een samenbindende factor bleek ook het leden- en vriendenblad Drijfveer te zijn.
Ook dit jaar verloor de gemeenschap door sterfte enkele goed bekende leden die al vele jaren lid waren geweest. Zij werden herdacht in de jaarlijkse herdenkingszondag in de herfst. Familieleden worden daarvoor steeds uitgenodigd. Het overlijden van de langjarige ex-voorzitter Ger Boogaard mag hier niet onvermeld blijven, daarvoor heeft hij door zijn grote, langdurige en kundige inzet te veel voor de gemeenschap betekend. Gelukkig bleken ook weer nieuwe vrienden en leden zich aan te melden, die schriftelijk hartelijk welkom werden geheten door de secretaris en bij diensten en andere activiteiten werden aangesproken door actieve leden. Het gebruikelijke koffiedrinken na een dienst, tijdens een Walkartontmoeting of na de zaterdagmiddagconcerten bleek al vele jaren een bindende functie te vervullen. Wel zorg baart al een aantal jaren, dat de gemiddelde leeftijd van leden en vrienden ruimschoots boven de 65 jaar ligt.

De gemeenschap zou niet kunnen bestaan zonder een behoorlijk aantal vrijwilligers: bestuursleden, leden van de programmacommissie en de sociale commissie, koffie/drank schenkers, een belangeloze organist, zangers en collectanten/geldtellers en niet te vergeten zij die het schilder- en reparatie werk deden.

Het ritme van de 2 x jaarlijks voorgeschreven Algemene Ledenvergaderingen moest om corona redenen enigszins verschoven worden; de vergaderingen vielen dit verenigingsjaar op 05.03.2022 en 17.09.2022. Tijdens de laatste ALV traden de zittende voorzitter van het bestuur en de secretaris af en werden een nieuwe voorzitter en secretaris gekozen. De aftredend voorzitter heeft zich door jarenlang bestuurswerk doen kennen; zij wist bijna alles van alles.

 

Bestuur

Het bestuur werd geadviseerd door de vaste voorganger. Het bestuur vergaderde 6x. In de periodes tussen de vergaderingen werd veelvuldig gecommuniceerd via WhatsApp of per telefoon.

Het bestuur had te maken met een groot aantal zaken; het onderhoud van de gebouwen, medegebruik, roosters voorgangers/organisten, bijzondere zondagsdiensten, contacten huurders, tuinonderhoud, contacten met landelijk bureau en de leden/vrienden administratie. Medio 2022 begon het nadenken over

verduurzaming, mede onder invloed van de stijgende energieprijzen. Het bestuur huiverde echter voor te snelle veranderingen omdat die van het bestuur een langdurige inzet, kennis en begeleiding zouden vragen.

Naast de vaste organisten was een van de leden steeds weer bereid in te springen en bekwaam te begeleiden. De website www.walkart.nl  waarop teksten van veel zondagse overwegingen en andere voordrachten, alsmede foto’s en interessante leestips te vinden zijn werd goed bijgehouden. Alles de moeite waard om nog eens na te lezen en te bekijken! R.O. , met haar grote ervaring, ondersteunde de penningmeester.

De secretaris onderhield in zijn functie als voorzitter van de onafhankelijke Stichting het Walkartkoor de contacten daarmee. Dat bleek tijdens de corona crisis bijzonder nuttig maar ook nodig.

De vaste en alom gewaardeerde voorganger begeleidde de geestelijk verzorgende, Jeanine Keuchenius. Deze laatste verrichtte haar taak met grote en gewaardeerde inzet.

In het verenigingsjaar 2020 viel de viering van het 150-jarige bestaan van de landelijke vereniging van Vrijzinnigen. Door de corona beperkingen moest die worden uitgesteld tot 2021 en vervolgens tot 2022 en toen werden de daarvoor geplande landelijke bijeenkomsten alsnog afgezegd wegens corona. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan schreef onze voorganger een essay, waarin hij zijn visie op de toekomst van de vrijzinnigheid neerlegde. Zie https://www.walkart.nl/archief/Boeken-en-publicaties/essay-johan-de-wit,-150-jaar-vrijzinnigheid-(volledige-tekst)

In een bijzondere en goed bezochte bijeenkomst in onze gemeenschap werd zijn essay besproken en stevig bediscussieerd. Aanwezig daarbij waren echtpaar O, die voor hun 60-jarige lidmaatschap van de gemeenschap tot hun verrassing een herdenkingsbroche opgespeld kregen. De heer O verzorgde jarenlang goed bezochte voordrachten over de Nederlandse literatuur en mevrouw O. leidde lang geleden de vrouwencontactgroep. Zij is ook al jaren lid van de Sociale Commissie.

 

Commissies

Zoals ieder jaar, en daarom bijna niet meer verbazingwekkend maar wel bewonderenswaardig, stelde de Programma Commissie weer een zeer omvangrijk en gevarieerd programma samen met als thema Verder Kijken 2.0, een voortzetting van het jaar daarvoor omdat er nu eenmaal veel is dat verder, dieper of intenser te bekijken valt. Het programma bestond uit 6 Walkartontmoetingen, waarbij het te behandelen thema steeds door live music werd omzoomd. John Lennon bleek een muzikaal genie, de corona crisis stelde ons sociaal welzijn op onverwachte wijze op de proef, onze zintuigen lofwaardiger dan de ratio vaak wil erkennen, biologische landbouw verrijkend, de roep om vrijwillige euthanasie problematischer dan veelal gedacht en het heelal verbazingwekkend ruim. Ook waren er zes muziekzaterdagen, allen van een goed niveau. Bijzonder indrukwekkend was het extra recital van Walkartvriend Michael Wilmering, de Winterreise van Schubert, een intieme ontmoeting met hoop, verdriet en het altijd weer onrustige verder gaan van mensen of misschien wel dé mens.

Verder werden er op woensdagmiddagen filosofische en literaire thema’s besproken, floreerde de al zeer lang bestaande vrijdagse filosofiekring en bleek de vrijdagse gesprekskring over levensvragen goed bezocht. De samenwerking met het Klassiek Verbond leidde tot 5 vruchtbare maandagavonden. Enkele woensdagmiddagen werden goed gevuld met een psychologisch pleidooi voor dieper kijken en vanuit de kunst verder kijken dan de eigen neus lang is. En tenslotte nodigde ook het geschiedkundig perspectief tot diepere kennismaking met ons vaderlandse verleden. En dan bleek ook onze democratie behoorlijk kwetsbaar. Alles tezamen dus een rijk en veelkleurig palet.

De voorzitter van de programmacommissie fungeerde tevens als een soort perschef. De commissie bestond verder uit vier andere leden en de voorganger als adviseur. Naast het samenstellen van het jaarprogramma bestond hun taak uit het inleiden en de verzorging van alle activiteiten.

 

De vijf leden van de Sociale Commissie, zorgden elke zondag voor een mooie en alom gewaardeerde bloemengroet voor een jarige. JK profileerde zich als een inventief schrijver/poëet van de bijgevoegde korte tekst. De traditionele kersgroet van de commissie was dit jaar een bijzonder mooi boekje op basis van de interviews met leden. In september werd het uitgestelde voorjaarsuitje een najaarsuitje, ditmaal naar de uitspanning Het Bluk in Laren NH.

De Sociale Commissie kon uit de dit jaar bijzonder rijk bedachte donaties van leden en vrienden in de maand mei op haar beurt een ruime donatie doen naar de voedselbank Zeist en het hospice Heuvelrug.


Zondagse diensten

Iedere maand werd een zondagse dienst verzorgd door de vaste voorganger. De teksten van de overwegingen zijn op de website te vinden onder ‘archief’ en ‘overdenkingen’. Twee zangeressen vulden met hun zang een bijzondere muziekmiddag, er was een bijeenkomt met poëzie, en een kunstzinnig spel, twee leden besteedden aandacht aan dagelijkse wijsheden en er was een preek van de leek. Iedere zondag stond er een boeket bloemen in de kerk en zorgden J en I dat alles voorbereid werd. En vergeten we niet de collectanten die na afloop de klus van het tellen van de opbrengst klaarden.

 

Medegebruik en onderhoud gebouwen

Na een stevige dip onder invloed van de corona regels begon in de loop van het jaar het medegebruik sterk toe te nemen. Er was een vast aanspreekpersoon voor deze intensieve maar voor velen van ons onzichtbare taak. Medegebruik biedt immers een financiële compensatie om de exploitatie van onze gebouwen enigszins draagbaar te houden en drukt daarmee het overigens al jaren bestaande begrotingstekort.

 

Tuinonderhoud

Aan de kant van de Kerkweg is de tuin een klein maar belangrijk visitekaartje evenals de vitrine.

Aangezien bloemen, planten en struiken zich niet houden aan vakanties en corona dips bleef het onderhoud van de tuin continu aandacht vragen. Twee leden besteedden er veel aandacht aan. Voor het grotere snoeiwerk werd een tuinman ingeschakeld.

 

Terugblik

Weer is een actief en als vruchtbaar ervaren jaar voorbij met vele activiteiten. Ondanks de corona dip een geslaagd gemeenschapsjaar. Weer is er veel werk verzet door vrijwilligers met allerlei grote en kleine, zichtbare en onzichtbare taken, ieder radertje onmisbaar om het geheel te laten draaien. Het is weer een jaar gelukt.