Sociaal jaarverslag 2022-2023

Evenals voorgaande jaren kon de Walkartgemeenschap zich in het voorbije jaar 2022-23 op veelzijdige wijze manifesteren. Zij telde aan het begin van het seizoen 80 leden/vrienden en aan het eind 90
(+15 en -5). Leden en vrienden werden ouder en afhankelijker.

Het bestuur van de afdeling bestond uit Marian Mackay (voorzitter), Gerard Rutteman (secretaris), Roosmarie Wilmering (penningmeester), Joyce Spruit (algemeen bestuurslid, belast met het preekrooster en de zorg voor de tuin) en Paulien de Bruin (algemeen bestuurslid en belast met alles betreffende het medegebruik van de gebouwen). Adviseur was Johan de Wit, predikant-voorganger. De penningmeester werd bijgestaan door Roeli Olthof, lid (en oud-penningmeester van het landelijk bestuur).
Het bestuur kwam vijfmaal bijeen.

Het bestuur belegde een tweetal Algemene Ledenvergaderingen. Op de eerste aan het begin van het seizoen kwam de Begroting voor 2022-2023 aan de orde, op de tweede de Staat van Baten en Lasten van het jaar daarvoor.

Het Walkartprogramma, voor een zeer groot deel werk van de Programmacommissie, omvatte bijzondere aandacht voor religieus-gestemde momenten naast uitingen hiervan in kunst en cultuur. Op de zondagmorgen is vooral ruimte voor religieuze beleving. In de doordeweekse bijeenkomsten stond deze niet voorop. Veel activiteiten werden met opzet op de middag gepland.

De Programmacommissie telde de volgende leden: Ineke Krediet (voorzitter/secretaris), Marian Mackay, Marjo de Jeu, Annemiek van Dijk, Jeanine Keuchenius. Als adviseur stond Johan de Wit hen terzijde.
Alle programmamiddagen werden gepresenteerd met koffie/thee bij binnenkomst. Getracht werd een huiselijke sfeer te scheppen.
Het programmaboekje werd aan een groot aantal belangstellenden toegestuurd.
Ook werden roosters samengesteld van leden die koffie/thee zetten voor de diverse bijeenkomsten.

Naast de Programmacommissie was de Sociale Commissie actief. Voorzitter-secretaris daarvan was Ineke Krediet. Voor het beheer van de financiën stond Jeanne Soetens garant. Jeanine Keuchenius is lid en bovendien pastoraal medewerkster. Diney Wamelink (tot einde seizoen) en Jannie Ouwerkerk vervulden algemene taken.
De Sociale Commissie rekende tot haar taak de verdeling van de kerkcollectes en de wekelijkse bestemming van boeketten voor jarigen (veel kroonjarigen), jubilarissen, nieuwe leden en vrienden en/of overledenen bij hun uitvaart.
De Sociale commissie verzorgde een najaarswandeling in het gebied Henschoten-Den Treek en een voorjaarstochtje richting Haarzuilen. De belangstelling ervoor bleek uit het aantal deelnemers: dat weet Ineke. 
In de kersttijd bezorgde de commissie - met veel hulp van onze leden - een attentie aan alle leden en vrienden.
De Sociale Commissie betrachtte waar nodig geheimhouding en verantwoordde haar financiën aan het bestuur. 

Voor de invulling van omgerekend veertig zondagdiensten waren ook dit jaar in elke maand twee voorgangers beschikbaar. Allereerst onze eigen predikant-voorganger mr. drs. Johan de Wit en naast hem onze oud-voorganger, godsdienstwetenschapper dr. Rob Nepveu.
De Programmacommissie organiseerde gedurende zes maanden een Walkartontmoeting. Hiervoor werden gekwalificeerde sprekers uitgenodigd. Hen werd gevraagd hun gedachten te willen laten gaan over het thema Grensoverschrijding … , een thema dat ook in de actualiteit speelde.
Behalve sprekers werden ook musici gevraagd.

Voor een resterend aantal zondagen werd door het bestuur (in de persoon van Joyce Spruit) aangeklopt bij eigen leden/vrienden en/of voorgangers uit omliggende afdelingen.
Joyce Spruit slaagde erin voor alle zondagen een musicus te vinden die de bijeenkomsten muzikaal opluisterde. Ook een kleinzoon van een van de leden droeg enkele zondagen met fluitspel zijn steentje bij.
Het Garrelsorgel werd één keer, de Schimmel-vleugel twee keer gestemd. Voor de orgelstemming is de Dordtse firma Van den Heuvel verantwoordelijk; de vleugel werd gestemd door Jaap Blaauwendraat (Driebergen).

Het (op zich zelfstandige) Walkartkoor stond tot en met kerstavond 2022 onder leiding van Jean-Pierre Gendrault. Na zijn vertrek nam Madeleine Ingen Housz het dirigeerstokje over. Het koor werd door het bestuur ruim gefaciliteerd. Het verleende in ruil daarvoor op Kerstavond en op een aantal zondagen waardevolle muzikale bijdragen.

De gemiddelde belangstelling voor de zondagochtenddiensten - los van de medewerkenden - betrof ongeveer 30 bezoekers.
Alle diensten stonden onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Ze werden geopend met een verwelkoming door een van tevoren gevraagd lid. Voor de smaakvolle inrichting van kerk en overige ruimten stond Jouke Krediet borg. Het wandkleed van Toop Dingemans blijft/bleef fascineren.

De zondagdiensten worden niet meer op band maar op een USB-stick opgenomen voor aan huis gebonden leden/vrienden. Zij krijgen deze opname digitaal toegestuurd. Voor kwalitatief goede muziekopnamen ontbreken in de kerk de benodigde microfoons. De kanselmicrofoon voldeed voor sprekers.

Slechts één keer in het afgelopen jaar moest een voorganger vanwege weersomstandigheden verstek laten gaan. Het bestuur ontving allen in de Walkartkamer en Jouke Krediet verzorgde een eigen invulling aan de hand van verhalen van Godfried Bomans. 

Het bestuur bood alle aanwezigen na afloop van de diensten koffie/thee aan. Van de geplande nazit wordt/werd intensief gebruik gemaakt. Van de mogelijkheid om boeken uit de boekenkast in de Walkartkamer aan te vullen of mee te nemen werd regelmatig gebruik gemaakt.

Getracht werd ook dit jaar een programma voor doordeweekse middagen te beleggen, waarbij het gekozen jaarthema leidraad was.
Deze middagen vonden alle plaats in de Walkartkamer.
De terreinen waarop de aandacht zich richtte betroffen:
- kunst (Gerard Rutteman en Jeanine Keuchenius),
- literatuur (Rogier van der Wal, Gerard en Jeanine),
- muziek (zes zaterdagmiddag-muziekuren met nazit),
- filosofie (dr. Nepveu met gastvrouw Froukje Wirtz)
- film.

In de Advent van 2022 trad het Vocaal Kwartet Quartz op tijdens een extra zaterdagmiddag-muziekuur, met als gastvrouw Anke Drijkoningen.
Van alle bijzondere bijeenkomsten werd in DRIJFVEER een korte sfeerbeschrijving gegeven.
Voor alle programmaonderdelen in de Walkartkamer werd een toegangsbedrag gevraagd. De afdeling behield haar ANBI-status en werkt(e) dus zonder winstoogmerk.
Een belangrijke gastvrouwenrol op deze bijeenkomsten hadden Ineke Krediet en Marian Mackay.

Een gesprekskring ontbrak niet. Deze stond onder leiding van Helma van Remmen. Zij beëindigde aan het eind van het seizoen haar werkzaamheid en wist als haar opvolgster Jeanine Keuchenius te enthousiasmeren. (Jeanine volgde jaren geleden de opleiding voor pastoraal werk in Bilthoven.)


In co-productie kwam een aantal avonden met het Klassiek Verbond-afdeling Zeist tot stand. Deze lezingen genoten de belangstelling van gemiddeld ongeveer 25 aanwezigen. De samenwerking kon nog altijd worden beschouwd als een verrijking. Taken en kosten worden/werden eerlijk verdeeld.

Vier keer kwam de periodiek DRIJVEER uit. Hieraan werkten Johan de Wit en diverse bestuurs-  en/of leden mee. De redactie werd gevoerd door Ineke en Jouke Krediet. Het werd vanwege de stijgende portokosten wenselijk deze persoonlijk rond te brengen. Hiervoor meldden zich voldoende vrijwilligers. De indruk bestaat dat de nummers aan de bedoeling beantwoordden, te weten de cohesie tussen leden en vrienden bevorderen.

Het bestuur stond in het afgelopen jaar voor het probleem van de stijgende energiekosten. Het besloot de oude fietsenstalling te vervangen door een nieuwe. Op het dak hiervan konden veertien zonnepanelen worden aangebracht. Dit vakwerk vereiste beroepskrachten. De aansturing geschiedde door Gerard Rutteman.

Voor de kosterswoning werden nieuwe huurders gevonden. Het beheer en medegebruik van de gebouwen, toevertrouwd aan Paulien de Bruijn, vergde veel aandacht en energie. Voor de bestrijding van energieverlies was Hans Baart beschikbaar. Van zijn deskundigheid werd veel gevraagd en ook veel gebruik gemaakt.

De afdeling mag terugzien op een geslaagd jaar. Het bestuur deed er alles aan om het ledental te vergroten; het wilde niet alleen voor eigen leden en vrienden van betekenis zijn maar ook voor de Zeister gemeenschap.

Het bestuur werkte mee aan het verzoek om een koninklijke onderscheiding voor Ineke en Jouke Krediet. Deze toekenning bleek niet op een vergissing te berusten, aldus burgemeester Janssen.
Alle bestuurs- en commissieleden spanden zich in om tot een gezamenlijk resultaat te komen.

In dit sociaal jaarverslag ontbreken vanwege de lengte, namen van leden en vrienden die zich eveneens inspanden. Voor allen die bijdroegen aan het welslagen van dit jaar, hartelijke dank.

En speciaal dank aan Jouke Krediet die dit verslag samenstelde.


Januari 2024
Marian Mackay, voorzitter