Privacyverklaring

 

Privacyverklaring vereniging Walkartgemeenschap, Vrijzinnigen Nederland, afdeling Zeist, hierna te noemen Walkartgemeenschap.

 

Contactgegevens

Walkartgemeenschap

Kerkweg 19-23

3701 HD Zeist

www.walkart.nl

 

 

Algemeen

De Walkartgemeenschap is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor leden, vrienden en belangstellenden van de Walkartgemeenschap.

De Walkartgemeenschap houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens zo goed mogelijk gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Grondslag voor de persoonsgegevens

Grondslag voor de opslag van persoonsgegevens is uw aanmelding als lid of vriend, dan wel belangstellende van de Walkartgemeenschap. Bij uw aanmelding als lid/vriend/ belangstellende van de Walkartgemeenschap heeft u impliciet toestemming gegeven tot het vastleggen van uw persoonsgegevens in ons databestand.

Na beëindiging van uw relatie met de Walkartgemeenschap zijn uw persoonsgegevens uitsluitend nog toegankelijk voor de ledenadministratie en worden ze binnen een redelijke tijd verwijderd.

 

 

Type persoonsgegevens

Walkartgemeenschap kan de volgende persoonsgegevens opvragen/opslaan:

 • Aanhef (heer, mevrouw, titulatuur)
 • Voorletters of roepnaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Geboortejaar, (1)
 • Geboortemaand en dag (1)
 • Lid of vriend of belangstellende

(1) alleen van leden en vrienden

 

In sommige gevallen kan de Walkartgemeenschap ook gegevens nodig hebben van een contactpersoon of familielid van een lid of vriend. Hiervoor wordt toestemming gevraagd en deze gegevens worden op dezelfde zorgvuldige manier beheerd en zo nodig verwerkt.

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van ledenen vrienden van de Walkartgemeenschap worden door de Walkartgemeenschap verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • administratieve doeleinden
 • distributie van nieuwsbrieven, w.o. Drijfveer, programmaboekje, kerstgroet, vergaderstukken
 • uitnodiging voor bijeenkomsten en andere activiteiten
 • bezoek door voorganger en pastoraal medewerker
 • attentie bij bijzondere gelegenheden.

 

Persoonsgegevens van belangstellenden worden door de Walkartgemeenschap verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • aankondigen programma
 • uitnodigen voor bijeenkomsten en andere activiteiten.

Uw persoonsgegevens worden door de Walkartgemeenschap opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode dat u lid/vriend/belangstellende bent.

Lijsten met persoonsgegevens worden uitsluitend door het bestuur beschikbaar gesteld aan de ledenadministratie, aan de voorganger en de pastoraal medewerker en aan leden van de programmacommissie en sociale commissie, voor zover zij die de gegevens nodig hebben voor hun taken binnen die commissies.

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om hen de toegang tot de persoonsgegevens te ontzeggen wanneer zij hun taken beëindigen.

 

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens, die u aan ons geeft, worden nooit aan derden verstrekt, met als uitzonderingen:

 • Landelijk bureau Vrijzinnigen Nederland
 • de drukker van Drijfveer krijgt adreslabels t.b.v. de verzending per post
 • in gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens te verstekken.

 

Beveiliging

Walkartgemeenschap heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Voorbeelden hiervan zijn:

 • alle personen die namens de Walkartgemeenschap van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • de gegevens staan niet op een via internet toegankelijke plaats, waardoor kans op hacken van de gegevens is uitgesloten
 • we hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Om uw gegevens in te zien kunt u contact opnemen met ieder lid van het bestuur; hij/zij zal het verzoek doorgeleiden naar de feitelijke beheerder van de gegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. U kunt zich wenden tot ieder lid van het bestuur.