Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Er zij licht
10 maart 2019
Hoe nu verder?
16 december 2018
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Uit de kunst

Wanneer we van iets zeggen dat het uit de kunst is betekent dit dat we dat voortreffelijk vinden. Het is opmerkelijk dat we de woorden kunst en kunde soms door elkaar gebruiken. Zo spreken we over geneeskunde maar ook over geneeskunst.


Kunst vereist techniek én talent. Als een van beide elementen ontbreekt ontstaat er geen kunst. Kunst vormt naast wetenschap, wijsbegeerte en religie een functie van cultuur. Zo vindt men overal ter wereld kunst en religie. Maar zij zijn cultureel bepaald en daardoor vaak heel verschillend. In onze westerse wereld zijn wetenschap en wijsbegeerte sterk door de Griekse cultuur beïnvloed en hebben een eigen karakter ontwikkeld. Religie was in het westen sterk verbonden met het instituut kerk. Nog niet zo lang geleden was het merendeel van de bevolking lid van een kerk. Met enkele uitzonderingen, is de kerk in ons land echter aan het verdwijnen. Velen zijn weliswaar vrijzinnig gaan denken maar voelen zich ook niet aangetrokken tot een vrijzinnige geloofsgemeenschap. Jongeren, die niet zijn opgegroeid in een kerkelijke traditie, staan vreemd tegenover de inhoud en vorm van de zondagse diensten. Ook de vrijzinnige geloofsgemeenschappen zijn vaak nog erg ‘kerkelijk’, en dus niet bij de tijd. Des temeer valt het op dat in deze tijd verschillende theologen radicaal hebben gebroken met het traditionele denken en spreken over God. Zo schreef onlangs ds. Carel ter Linden het boek getiteld Wat doe ik hier in Godsnaam? Daarin geeft hij openhartig toe dat hij niet langer gelooft in God als een werkelijkheid tegenover die waarvan wij deel uitmaken. Er is voor hem nog slechts één werkelijkheid. In de natuur treft hij geen zin aan, ook niet uit het lijden, waaronder ziekte. En tenslotte wijst hij het geloof in een hiernamaals af. Hij gebruikt nog wel het woord God, maar dan wel met een heel andere inhoud. God staat voor hem voor het zedelijk appèl. Hij vindt dat element terug in het beeld van God in het O.T. als de macht van het leven dat zich richt tegen de dood. Als degene die het onrecht bestrijdt en de mensen oproept humaan te handelen. Ter Linden beseft dat het hier gaat om een indringend Godsbeeld, dat men in de oudheid letterlijk aanvaardde, maar dat voor ons een inspirerend beeld vormt, maar niet meer. Alvorens nog iets meer over religie te zeggen willen we eerst naar die andere functies van cultuur kijken: wetenschap, wijsbegeerte en kunst. In de wetenschap houdt men zich aan zelfgestelde grenzen. Vragen die niet via wetenschappelijke methoden kunnen worden beantwoord, laat de wetenschap ter zijde. Niettemin zijn de resultaten van de wetenschap indrukwekkend. De natuur zit uitermate boeiend in elkaar, zeer kunstig zou men zeggen. De natuur brengt ons tot verwondering en bewondering, maar ook wel tot verbijstering. Wie die wetenschappelijke ontdekkingen op zich laat inwerken, zal inzien dat allerlei traditioneel denken en spreken over God onaanvaardbaar is geworden. We zien dat bij ds. Ter Linden. In de wijsbegeerte worden wel vragen aan de orde gesteld die niet langs wetenschappelijke weg kunnen worden beantwoord. De wijsbegeerte kan ook niet de antwoorden geven op de levensvragen. Maar zij kan wel tot een bestaansverheldering leiden. Bovendien zijn de diepe gedachten van veel wijsgeren uitermate verreikend en inspirerend. Tenslotte is er kunst. Er is kunst waarin schoonheid voorop staat, maar er zijn ook kunstenaars die vanuit een woede over onrecht enz. kunstwerken scheppen die niet mooi zijn maar mensen wakker willen schudden. Waar wetenschap en wijsbegeerte vooral met onze ratio, ons vermogen redelijk te denken, te maken hebben, gaat kunst ons meer direct aan. Nu terug naar de religie. Zoals we zagen is daar veel veranderd. Het meest ingrijpend is de verandering van het denken en spreken over God. We zagen dat hierbij de ontwikkelingen van de wetenschap een grote rol hebben gespeeld. Als een vrijzinnige stelt dat religie in de eerste plaats een besef van het Mysterie van het Zijn inhoudt, dan is het verder kenmerkend voor de vrijzinnige traditie dat bij het vormen van een levens- en wereldbeschouwing men zowel op de wetenschap als de wijsbegeerte een beroep doet. Maar ook aan kunst wordt ruime aandacht geschonken. Anders gezegd, de vrijzinnige gaat in de leer bij de objectieve wetenschap, gaat te rade bij de meer subjectieve wijsbegeerte, maar hecht tevens grote waarde aan de directe invloed en expressiemogelijkheden van de kunst.