Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Mythe en historie
12 mei 2024
Waarden
14 april 2024
Over transponeren gesproken
10 maart 2024
Hoop
10 februari 2024
Hoe om te gaan met de werkelijkheid en met onszelf
07 januari 2024
Naar het Licht
10 december 2023
Dienstbaarheid
12 november 2023
Op zoek naar houvast
15 oktober 2023
Grensoverschrijding en grensvervaging
17 september 2023
Zwak – blauwe punt – Moeder Aarde
20 augustus 2023
Als het ware
09 juli 2023
Pinksteren
28 mei 2023
Geloof, hoop en liefde
16 april 2023
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Waarom nog naar de kerk gaan

Dr. Rob Nepveu, 6 december 2009

Samenvatting

  1.      Is kerkgang nog zinvol nu de meesten van ons zich niet of nauwelijks meer richten op het hiernamaals?
  2.      Veel mensen leefden of leven soms nog in angst voor de hel.
  3.      Gelukkig zijn velen los komen te staan van die beangstigende ideeën, door een aantal kerken uitgedragen.
  4.      Al is men het kerkelijk geloof voorbij, religieuze behoeften bestaan nog.
  5.      Alle religies, dus ook het Christendom, gaan uit van verhalen – zijn daardoor van verbeelding.
  6.      In die verhalen zitten soms heel wijze gedachten, maar die geven niet wat wij historische feiten noemen.
  7.      Die wijze ideeën in de filosofische bezinning brengen iets van orde en zin in ons bestaan en zijn daarom waardevol.
  8.      Advent is een tijd van reflectie, van voorbereiding op het kerstfeest. In wezen gaat het om het beeld van de mens dat voor ons het lichtend voorbeeld is: de x-figuur als dienende medemens, in tegenstelling tot de individualistische mens die alleen eigenbelang nastreeft, de graaier die zich in vele gedaanten voordoet.

 

 Volledige tekst 

In een gesprek ergens na een religieuze samenkomst stelde iemand de vraag: “waarom nog naar de kerk gaan?”

Immers zo veel is er veranderd, zo veel is onzeker geworden dat men zich kan afvragen waarom men eigenlijk nog naar een kerk zou gaan. Dat is een reële en een heel eerlijke vraag. Want er is veel veranderd. Nog maar enige decennia geleden werden er ook in de toenmalige NPB-afdelingen nog oudejaarsdiensten gehouden. Niet alleen de Kerstdiensten werden zeer goed bezocht; soms hield men zelfs een dienst op de avond voor Kerstmis én op de ochtend van Kerstmis. Over het aantal bezoekers viel niet te klagen. Maar ook de oudejaarsavond werd goed bezocht. Het leek wat op de Joodse Grote Verzoendag. Voor het nieuwe jaar begon wilde men nog op een goede manier het oudejaar afsluiten. Daarna ging men weer over tot de orde van de dag. Op de zondagen kwamen weer de gewone, kleinere aantallen mensen naar de diensten. Maar, het hele leven speelde zich voor het besef van de meeste mensen nog af tegen een religieuze, zeg zelfs kerkelijke achtergrond. En de meerderheid van de mensen beschouwde het aardse bestaan als eigenlijk een voorportaal van het werkelijke leven na de dood. Heel wat mensen kenden ook nog de angst voor de mogelijkheid niet in de hemel te komen, maar voor eeuwig in de hel te moeten verkeren.

Hoewel het Christendom een blijde boodschap wil uitdragen, hebben kerken heel veel mensen met verschrikkelijke angsten en zorgen belast. En nog leven mensen in deze angstige situatie waar men zich God voorstelt als een machtig despoot.

Gelukkig hebben velen zich door de tijd los weten te maken van dit beangstigende geloof. Tegelijk moet worden gezegd dat steeds meer levensterreinen los zijn komen te staan van de invloed van de kerken. Daarom is het moeilijk dat in deze tijd veel moslims in dit land nog verkeren in een situatie die de autochtone bevolking grotendeels achter zich heeft gelaten. Voor deze mensen is het een vanzelfsprekende zaak dat veel van het zgn. profane leven niet los gedacht wordt van de invloed van het geloof. Niet dat in alle moslimlanden de sjaria, de islamitische wet, wordt toegepast. Denk bijvoorbeeld aan Turkije dat staat en religie gescheiden wil houden en daarin nog slaagt ondanks conservatieve tegenkrachten.

Maar, hoe het zij, de islam schrijft de gelovigen nog veel voor zoals dat voor de meeste christenen niet meer geldt. Daarmee zijn we terug bij de constatering dat heel veel mensen niet meer een christelijke, kerkelijke achtergrond van hun leven hebben. Sommigen missen dat alles niet. Hun leven hier en nu biedt hun voldoende om zinvol bezig te zijn. Ze hebben geen religie nodig om hun leven te leiden. Toch is er nog een grote hoeveelheid religie in onze samenleving. Het valt op hoeveel boeken er verschijnen over spirituele onderwerpen. Er is bij de boekhandel van alles te vinden over vele soorten meditatie. Vooral ook over Oosterse stromingen, zoals het Boeddhisme. Ook allerlei spirituele beschouwingen over de natuur genieten belangstelling. En daarnaast is er een geweldige aandacht voor boeken over samenzweringen van b.v. kerkelijke machthebbers. Men is soms druk bezig met de plaats van Maria Magdalena te bepalen. Was zij met Jezus getrouwd? Hadden zij een of meer kinderen?

Lezing van gnostische geschriften doet mensen geloven dat deze geschriften, die zijn verborgen ten gevolge van verdrukking van de officiële christen, waarheden bevatten die door de kerk zijn verdoezeld.

Dit soort gedachten komen makkelijk op in een tijd waarin veel mensen het vertrouwen kwijt zijn in politici, bedrijven, banken, maar ook kerken. De hele commotie rond de inenting tegen de Mexicaanse griep is een typisch voorbeeld van hoe mensen niets meer geloven als deskundigen spreken. Steeds bedenkt men weer iets dat het wantrouwen van de medemens versterkt. Wantrouwen is de grondhouding geworden i.p.v. vertrouwen. Tegelijk zie je ook weer dat mensen soms wel heel erg goedgelovig zijn. Nog niet zo lang geleden kon men een televisiereportage zien over een pinkstergemeente in Leiden. De voorganger brulde zijn gehoor toe zonder werkelijk iets te zeggen en hij wist de gemeenteleden er toe te brengen voor de kerk geweldige hoeveelheden geld te schenken. Mensen die uiteindelijk hadden ingezien hoe zij waren beetgenomen vertelden hoe zij hun oudedagsvoorziening bijna kwijt waren geraakt. Het is droevig te zien hoe goedwillende, maar wel erg naïeve mensen steeds weer het slachtoffer worden van geldbeluste voorgangers.

Maar het is in deze tijd van ontkerkelijking wel zo dat heel wat mensen toch een religieuze beleving en levensbeschouwing nodig hebben. Het schijnt dat religie bij de mens hoort. Hersenonderzoek heeft kunnen vaststellen dat een bepaald gedeelte van onze hersenen met religieus besef samenhangt. Dat is natuurlijk niet hetzelfde als een specifieke religie. Maar we bezitten kennelijk zoiets als een religieuze aanleg.

Maar hebben we religie ook nodig? Prof. Kuitert stelt in zijn boek ‘Hetzelfde Anders Zien’ dat wij mensen te doen hebben met een werkelijkheid die we voor een deel niet onder controle hebben. Al weten wij veel meer over de natuur dan mensen uit vroeger tijden, toch is er nog heel wat onzekerheid. Op zich is de werkelijkheid niet zinvol. Wij mensen trachten de chaos en de zinloosheid in te dammen. We doen dat door b.v. via onze verbeelding mythen te creëren waardoor we een soort ordening tot stand brengen en een zin geven aan het menselijk bestaan. Dat is wat alle religies hebben gedaan. De Joden b.v. vertelden hoe God de mens heeft geschapen. Zij bedachten een verhaal over de overtreding van Gods gebod niet van de vrucht van de boom des levens te eten met het gevolg dat de mens een moeizaam leven zou moeten lijden. De Christenen zouden vele eeuwen later gaan stellen dat door de dood van Jezus aan het kruis de relatie tussen God en de mens is hersteld. Maar dat alles is uiteraard een vorm van religieuze verbeelding. Het was Paulus, de bekeerde farizeeër Saulus, die de volgelingen van Jezus eerst vervolgd had in zijn ijver voor de Joodse wet, de Tora. Na zijn bekering zag hij dat deze weg tot zonde had gevoerd. Hoe kon het tussen hem en God goed komen? Naar zijn besef door het geloof in de offerdood van Jezus Christus. Het lijkt mij waarschijnlijk dat het zo is gegaan. Maar waar het hier gaat om een vorm van religieuze fantasie, heeft men hiervan in de kerken een waarheid gemaakt die men als zodanig dient te geloven, ook als men dat eigenlijk niet kan.

In het Jodendom en de Islam heerst vooral het geloof dat God allerlei verordeningen heeft geopenbaard via Mozes resp. Mohammed. En in het Jodendom bestaat de verbeelding m.b.t. het land Palestina, dat dit een gave van God zou zijn aan het volk Israël.

In het geval van het Jodendom en de Islam wordt ‘van verbeelding’ weer ‘van waarheid’, maar nu zó verstaan dat men zich aan de Goddelijke voorschriften moet houden. Maar als je consequent uitgaat van de notie ‘van verbeelding’ houdt dit dan niet in dat het hele geloof berust op fantasie? Dan zou je moeten zeggen: geloof, religie zijn uit de tijd, en kerkgang is verspilde tijd.

Toch is dat te kortzichtig. Je kunt ook zeggen: wat in verbeelding wordt uitgedrukt heeft toch te maken met bepaalde levenservaringen. Het leven is vaak moeizaam, de mens heeft behoefte aan een zekere regulering. Dat wil niet zeggen dat je moet geloven dat een God van buitenaf mensen, profeten, allerlei regels heeft gedicteerd. Maar voor een deel lijken die regels wijs en zinvol te zijn. Ik neem het voorbeeld van de Sabbat. In Gen. 1 wordt verteld dat God in zes dagen heel de werkelijkheid schiep om daarna de 7e dag te rusten. Hierdoor werd de Sabbat geheiligd. Natuurlijk is het hele scheppingsverhaal een product van menselijke verbeelding, maar er zit een wijs inzicht in verborgen. Rust is van belang voor de mens. Rust hoort a.h.w. tot de scheppingsordening. Dat de Joden later die rustdag vooral ook wilden besteden voor geestelijke bezinning, is ook weer een wijze beslissing. Het is goed over het bestaan, over je leven geregeld eens na te denken. Dat hoort nu eenmaal bij ons mensen. We zijn wezens aan wie zich vragen voordoen. Via verbeelding en filosofische reflectie kunnen we iets van orde en zin in ons leven aanbrengen.

En daarmee hebben we ook een antwoord op de vraag: waarom nog naar een kerk gaan? Ook al is de vraag naar het hiernamaals niet meer of nog maar in geringe mate voor ons van betekenis, de bezinning op het leven, hier en nu, kan helpen te komen tot een verheldering en verdieping van ons bestaan en kan dat bestaan waardevoller maken. Zo is de adventstijd een tijd van zinvolle reflectie op de vraag naar wat voor mens als lichtend voorbeeld zien we uit: een dienend medemens, of een individu die slechts het eigen belang nastreeft.